Resim kapat
KENT ARŞİVİ
BALIKESİR
HABERLER & DUYURULAR
BALIKESİRLİLER
ARŞİV KATALOĞU
BAĞIŞLAR
ARAŞTIRMA

ARŞİV KATALOĞU -> BELGELER -> OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

icon
icon
icon
icon
icon
Fon İsmi :
123456789101112131415...
Arşiv NoFon İsmiDosya NoTarihAdetÖzet
A.)AMD. 1 Amedi Kalemi Belgeleri 007/007 1265 R 171Karesi sancağı Balya kazasının Kayunarı köyünden Pabuççu Bartınlı Ali`nin katili Avcıoğlu Hüseyin`in ya kısas olunması ya da diyet ödenmesi istizanı.
A.)AMD. 2Amedi Kalemi Belgeleri26/0061267 M 23 1Karesi`nin Soma kazasına bağlı Tarhala Kasabasından Yumakoğlu Ali`yi öldürenlerden Karcıoğlu Halil`in hapsedilmesine ve diğer katil Mustafa`nın işkence ile öldürülmesinden haberi olduğu gerekçesiyle kaza Müdürü Mustafa Ağa`nın azline ve yerine Terkos kazası eski Müdürü Hacı Mehmet Ağa`nın tayini.
A.)AMD. 3Amedi Kalemi Belgeleri42/981269 C 101Karesi Mutasarrıfı Mehmet Paşa hakkındaki tahkikat neticeleninceye kadar görevde kalması.
A.)AMD. 4Amedi Kalemi Belgeleri44/061269 B 081Karesi sancağının duhan mahsulatının ihalesi...
A.)AMD. 5Amedi Kalemi Belgeleri44/101269 B 111Karesi sancağının zeytinyağı aşarının suret-i istihsal ve irsali.
A.)AMD. 6Amedi Kalemi Belgeleri50/831270 C 061Balıkesir`deki Emir Ali Vakfından bir miktar maaş ve erzakın Beşiktaş Mevlevihanesi`nden Şeyh Nazif Efendi`ye tahsis edilmesi.
A.)AMD. 7Amedi Kalemi Belgeleri51/521270 Za 121Asker için aba imali hususundaki gayretlerinden dolayı Şerif Paşa`nın Karesi Mutasarrıflığı`na tayini ve diğer bazı tayinler.
A.)AMD. 8Amedi Kalemi Belgeleri79/7212731Rum Patrik`i Haralambosun dört takririne göre Niş karyesi ve bazı yerlerdeki harap kiliselerin tamirine müsaade edilmesi talebi.
A.DVN 1Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri69/111267 Ş 091Musatafa Mucip Efendi`ye Zağnos Paşa, Mehmed Bey, Vesi Hatun ve Fatıma Sultan Vakıfları`nın tevliyet görevi verilmesi.
A.DVN 2Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri72/031267 Z 211Bakaya neferatı yanlarında alıkoyup istihdam edenlerin sürgün edilmesi.
A.DVN 3Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri78/161268 Ş 011El-Hac İsmail`in vasisi bulunduğu Kundakcıoğlu El-Hac Halil`in alacaklarının tahsisi talebi.
A.DVN 4Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri78/611268 Ş 291Ümmühan Hanım`ın bağ satımından dolayı kocası Reisoğlu Hasan Ağa`daki alacaklarının tahsisi talebi.
A.DVN 5Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri86/171269 Ca 261Arap Mehmed`in Rugan-ı zeyt bahasından dolayı Edremidli Lefter`den alacağının tahsisi talebi.
A.DVN 6Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri91/761269 Za 281Veri açığı karşılığı olarak mal sandığından alacak tahsisi isteği.
A.DVN 7Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri104/441271 L 051Kasarina köyü Papazhanesi`nde İncil okunmasına mani olunması için Ferman-ı Ali talebi.
A.DVN 8Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri134/101275 M 131Sabık Karesi Mal Müdürü Mustafa Rıfat Efendi`nin, Giridi Süleyman Ağazade Hacı Halil Bey`deki alacağının tahsisi talebi.
A.DVN 9Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri143/311275 Z 291Limonya kadının vasisi bulunduğu çocukların Bergama`daki Emval ve eşyalarını zabt eden Enderya Kokor ve Arnavudoğlu Haroni ile muhakeme olunması.
A.DVN 10Divan (Beylikçi) Kalemi Belgeleri156/881277 Ra 171İzzet Efendi`ye Karesi Mutasarrıflığı tevcihi.
A.)DVN. MHM. 1MÜHİMME KALEMİ6A-881265 M 101Karesi`nin Gönen Kasabası`na bağlı Sarıköy`den çoban Muradoğlu İsmail`in katili Murad b. Hasan`ı, varisler affetmediği taktirde hakkında kısas icra edilmesine dair Karesi Mutasarrıfı Mehmed Paşa , Balıkesir Naip ve Müftüsü ile meclis azalarına hüküm.
A.)DVN. MHM. 2MÜHİMME KALEMİ008/0111266 M 291Rum Papazlarının ibadet ve ayinlerini serbest bir şekilde yapabilmeleri için Rum Patriği`ne berat verildiğinden kendilerine herhangi bir müdahalede bulunulmaması hakkında Vidin, Tırnova, Karesi, Selanik, Lankaza ve Vardardaki ilgililere hüküm.
A.)DVN. MHM. 3MÜHİMME KALEMİ9A/531268 Ca 051Ermeni Kiliselerinde çan yerine tahta çalınmasına müdahale edilmemesine dair Kayseri Kaymakam ve Naibliği ile Karesi Valiliği ve Balıkesir Naibliği`ne hüküm.
A.)DVN. MHM. 4MÜHİMME KALEMİ14/1061271 Z 291Rum Papazlarının ibadet ve ayinlerini serbest bir şekilde yapabilmeleri için Rum Patriği`ne berat verildiğinden kendilerine herhangi bir müdahalede bulunulmaması hakkında Vidin, Tırnova, Karesi, Selanik, Lankaza ve Vardardaki ilgililere hüküm.
A.)M.. 1 009-0251267 N 053Bergama Meclisi Azasından Uyuzoğlu Hacı Ahmet ve Hacı Boduroğlu Hasan Ağalar`ın, kaza müdüründen hoşnut olunduğuna dair mazbataya mühür basmamaları üzerine tebdilleri hakkında Karesi Mutasarrıfı`nın yazısı ve kaza Meclisi`nin cevabi mazbatasıyla azadan Mustafa Efendi`nin ifadesi.
A.)M.. 2 24/141277 B 071Kırkağaçlı Çebni Mihail`in Rum Mahallesinde meyhane inşa edip yabancı tebealı İstirafi`ye kiraladığı ve meyhanede olay çıkınca işe Ayvalık`taki konsolos`un karıştığı bu hususta ne yapılacağının iş`arı.
A.)MKT. 1SADARET MEKTUBİ KALEMİ005/0621258 L 141Gönderilen yiyeceklerin kilere konulduğuna dair Sadaret Müsteşarı`ndan Karesi Kaymakamlığı`na yazı.
A.)MKT. 2SADARET MEKTUBİ KALEMİ018/0671260 Za 241Karesi sancağının Edremid ve Kemeredremid kazaları`ndaki Mücidzade emlak ve evkafı gelirlerinin, Kaymakam Şakir Bey vasıtası ile taliplerine ihalesi hakkında Mehmed Salih`in yazısı.
A.)MKT. 3SADARET MEKTUBİ KALEMİ22/911261 Ra 092Edremid Kasabası mütemekkinlerinden Lazoğlu Kominaç Bazargan`ın hazineye olan borcunun tesviyesi hususunda yapılanlara dair Karesi Meclisinin mazbatası.
A.)MKT. 4SADARET MEKTUBİ KALEMİ31/511261 Z 181Aydın ve Saruhan sancağı Evkaf Memurunun istifa ettiğinden bahisle Karesi sancağı Evkaf Memurluğu`nun başka birine Aydın, Menteşe ve Denizli evkaflarının kendisine tevcihine dair Mehmed Galib`in yazısı.
A.)MKT. 5SADARET MEKTUBİ KALEMİ132/921264 B 051Kemer Edremid ahalisinden İbrahim ile Avrupa tüccarından Lazoğlu Kominaki arasındaki anlaşmazlığın tesviyesine dair Karesi muhassalına kaime.
A.)MKT. 6SADARET MEKTUBİ KALEMİ132/961264 B 051Karesi sancağının Soma kazasında Müslümanlardan satın alınan bir konağın kilise gibi kullanılmasının engellenmesine dair Soma Meclisinin mazbatası.
A.)MKT. 7SADARET MEKTUBİ KALEMİ134/131264 B 111Balıkesir`li olup Ölen Aci Tanaş veledi Mihail adlı rahibin asıl varislerinin Girid`de bulunan kardeşleri Kostanti ve Manol olduğuna, fakat mirasın bir kısmı Rum Metropoliti Covaki tarafından Kudüs manastırları ve Balıkesir kiliselerine bağışlanmış olması sebebiyle vasiyetin tahkikine ve teferruatına dair Karesi muhassalına kaime.
A.)MKT. 8SADARET MEKTUBİ KALEMİ134/711264 B 152Ayvalık`ta oturan Avusturya Konsolos Vekili Rivanolipoddeik`in Balıkesir ahalisinden Ayazmendli Ömer Ağa`dan alacağının tahsili için mahkemeye Ahmed Efendi`nin vekil olarak gönderilmesine dair Karesi Muhassılı Vasıf`ın yazısı.
A.)MKT. 9SADARET MEKTUBİ KALEMİ135/431264 B 172Anadolu`daki aşiretlerin, Şer`i işlerini kaza naibleriyle değil de aşiret beyleri tarafından yürütmekte oldukları haberi üzerine buna meydan verilmemesi için varid olan emirnamelerin gereği yapılacağına dair Karesi Muhassalı Vasıf`ın tahriri.
A.)MKT. 10SADARET MEKTUBİ KALEMİ140/541264 Ş 162Kemer Edremidli İbrahim ile aynı kazadan Kominaki arasındaki anlaşmazlık sebebiyle mahkemeleri için Dersaadet`e gönderilmelerine ve teferruatına dair Karesi Muhassalı Vasıf`ın tahriri.
A.)MKT. 11SADARET MEKTUBİ KALEMİ142/151264 Ş 271Ayvalık kazası itibar olunan yerin sadece kasaba merkezinden ibaret olduğu fakat bir buçuk saat mesafedeki bütün arazi ve emlağın Karesi sancağına bağlı Ayazmend kazası dahilinde oluğundan bu arazi ve emlakın kendi kazalarına kaydedilmesine dair Ayvalık kaza Meclisi`nin mazbatası.
A.)MKT. 12SADARET MEKTUBİ KALEMİ145/131264 N 271Ayazmend havalisinde meydana gelen uygunsuzlukların giderilmesiyle zeybek eşkiyasının ahalinin rahatını kaçırdıklarından bahisle Karesi sancağına uzaklığından dolayı belirtilen bölgenin Ayvalık`a ilhakı tasavvuruna dair Maliye Nezareti`ne yazı.
A.)MKT. 13SADARET MEKTUBİ KALEMİ145/991264 L 062Dersaadet`te çıkan yangında, erzak satış yerlerinin yanması dolayısıyla Dersaadet`e gönderilmesi mutat olan zeytinyağından daha fazla gönderilmesi hakkında Karesi Muhassılı Vasıf`ın yazısı.
A.)MKT. 14SADARET MEKTUBİ KALEMİ148/491264 L 161Öldürülen Ayvalıklı Acı oğlu Dimitri`nin katilinin bulunup gereğinin yapılmasına ve civarda bunun gibi olayların bildirilmesine dair Karesi Muhassılı ile Ayvalık Kaymakamlıkları`na kaime.
A.)MKT. 15SADARET MEKTUBİ KALEMİ150/051264 L 221Yorgancı esnafından Mehmed`in Kemer Edremid`de bulunan Pamukçu Yorgi zimmetindeki alacağıyla ilgili muhasebenin görülmesine dair Karesi Muhassılına şukka.
A.)MKT. 16SADARET MEKTUBİ KALEMİ152/351264 Za 041Karesi sancağına bağlı kazalar vergisinde yapılan tadlit ve tesviyeden dolayı ahalinin teşekkürüne ve hazinece gereğinin ifasına dair Maliye Nazırı`na tezkire.
A.)MKT. 17SADARET MEKTUBİ KALEMİ152/571264 Za 052Odun Kapısında mukim Osman`ın aynı mahalleli Ömer Yazıcı`daki alacağı hakkında yapılan muameleleri mübeyyin Karesi Muhassılı Vasıf`ın yazısı.
A.)MKT. 18SADARET MEKTUBİ KALEMİ153/961264 Za 131Kemer Edremid kazasından mütevefa Ömer Osman oğlu Osman ile Avrupa Tüccarından Kominaki arasındaki meselenin çözümü için Kominaki`nin kaza Meclisine gönderildiğine dair Karesi Mutasarrıflığı`na` şukka.
A.)MKT. 19SADARET MEKTUBİ KALEMİ154/981264 Za 201Karesi`nin Balya kazasının Danişmentli ve topçu askeri firarilerinden Karakaşoğlu Mustafa ibni Ali`nin kendisini yakalamak isteyenleri yaraladığına , bunun üzerine idam edildiğine dair yazışmanın sunulduğu hakkında Seraskerlik`e tezkere.
A.)MKT. 20SADARET MEKTUBİ KALEMİ156/191264 Za 254Balıkesir Panayırı`na mal getiren Yahudi manifaturacı Sabatay`ın eşyalarının yolda Eşkıya tarafından soyulması üzerine yapılan tahkikata ve teferruatına dair Karesi Meclisi`nin mazbatası ve ilgili evrak.
A.)MKT. 21SADARET MEKTUBİ KALEMİ157/491264 Z 031Mir-i mirandan eski Karesi Muhassılı Vasıf Paşa`ya Dersaadet`e gitmesinden dolayı iltifat olunması hususuna dair Hüdavendigar Müşiri Mustafa`nın tahriratı.
A.)MKT. 22SADARET MEKTUBİ KALEMİ157/511264 Z 031Kolera salgınının Karesi`de önlendiğini mübeyyin mezkur muhassılının evrakının gönderildigine dair Sadaret tezkiresi altına Tophane Müşiri Fethi Paşa`nın derkenarı.
A.)MKT. 23SADARET MEKTUBİ KALEMİ160/71264 Z 291Avarız emvalinin Tanzimattan önce durumu, avarız usul ve çeşitleri ve bu konudaki uygulama ile Hüdavendigar, Aydın, Konya, Karesi ve vilayetlerdeki avarız emvaline dair Hamdullah Halil`in lahikası.(defter 8 sayfa)
A.)MKT.DV 1Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı84/17-11272 M 142Balıkesir Müderrisi Mahdumu Mehmed Efendi`nin Vakfa ait davasından dolayı bulundurularak Dersaadet`e gönderilmesi.
A.)MKT.DV 2Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı87/121272 Ra 261Sarraf İstefan`ın Karesi Muaccelat Müdürü Kadri Ağa`daki alacağının tahsili.
A.)MKT.DV 3Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı87/741272 R 122Emval ve eşyanın teleften kurtulması için sandık ikdasıyla, münasib bir usul teşkili hususunda Karesi Ahalisi`nin arzuhali ile Mustafa Bey`in bıraktığı akçelerle naib tarafından yapılan müdahalenin men`i hususunda Vasi Süleyman`ın arzuhalinin takdimi.
123456789101112131415...
Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi